NWA-ORC

Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

Op 27 november 2015 is de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) gelanceerd. De Wetenschapsagenda is het resultaat van de overheidsopdracht aan de kenniscoalitie om een ​​verbindende agenda voor onderzoek in Nederland te ontwikkelen. De kenniscoalitie bestaat uit VSNU, Universitair Medische Centra (NFU), KNAW, NWO, Vereniging van Hogescholen, VNO-NCW, MKB-Nederland en de Institutes of Applied Research (TO2).

De Wetenschapsagenda is een dynamische database van de vragen en kennispartners die bij deze vragen betrokken zijn. Kennispartners zijn universiteiten, instituten, hogescholen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De Wetenschapsagenda zal zich zo voortdurend blijven ontwikkelen.

Deze Kenniscoalitie zal de komende jaren vanuit de Wetenschapsagenda nieuwe verbindingen leggen tussen de verschillende betrokken partners en disciplines. De agenda zal ook bijdragen aan verdere profilering en focusvorming, zoals vastgelegd in de Wetenschapsvisie 2025. Gezamenlijk presenteerde de Kenniscoalitie op 15 september 2016 een investeringsagenda gericht op het volgende regeerakkoord. Het ondersteunt een structurele investering van € 1 miljard in onderzoek en innovatie. Die investering bestaat uit de volgende onderdelen: thematische investering ‘Spankracht’ en het versterken van de brede kennisbasis en het aantrekken en behouden van talent ‘Draagkracht’.

De Nationale Wetenschapsagenda, zoals gepresenteerd in 2016, is gebaseerd op bijna 12.000 vragen uit de samenleving, onderverdeeld in 25 actuele maatschappelijke vraagstukken: de routes. Wetenschap en samenleving werken hierin samen om oplossingen voor deze vraagstukken te vinden.

Nationale Wetenschapsagenda Routesonderzoek door consortia (ORC)

In opdracht van het ministerie van OCW financiert NWO sinds 2018 onderzoek in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda, onder meer via een jaarlijkse financieringsronde voor Onderzoek naar Routes door Consortia (NWA-ORC). Hier kunnen interdisciplinaire en kennis-brede consortia onderzoeksvoorstellen indienen met een breed en innovatief karakter. Het doel: onderzoek en innovatie stimuleren om dichter bij maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken te komen. Interdisciplinariteit is een belangrijke pijler in beide financieringslijnen. Kandidaten worden aangemoedigd om over de grenzen te kijken: buiten hun vakgebied, buiten hun instelling en buiten hun wereld.

Samenwerkingen tussen alfa-, bèta- en gammawetenschappers en met bedrijven en kennisinstellingen buiten de universiteit (bijvoorbeeld HBO, Deltacrest, Wageningen Research, Marin, NLR en TNO) zijn belangrijke voorwaarden waaraan een consortium moet voldoen. Deze interdisciplinaire en wetenschaps-brede financieringsronde heeft tot doel interdisciplinair onderzoek en innovatie mogelijk te maken om maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken te realiseren.

Menu